ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα Αντώνη Κοντέα, 1988-1989, κατασκευάστηκε