ΚΚΙΑ, ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, 2004-2005, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΚΙΑ, ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, 2004-2005, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, κατασκευάστηκε