ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Στη διάρκεια της δραστηριότατας του γραφείου, μελετήθηκαν πολλά θέματα στον τομέα των Αποκαταστάσεων, Διαρρυθμίσεων, Ανακαινίσεων και Διευθετήσεως ανοικτών χώρων και μελετών τοπίου. Πολλές απ'αυτές υλοποίθηκαν, άλλες όχι.